ดร.อมร-พวงเพชร ครอบครัวอภิธนาคุณ ไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเชงเม้ง

 

                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.อมร-คุณพวงเพชร พร้อมสมาชิกครอบครัวอภิธนาคุณ ร่วมประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ