สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคาร’เทพรัตน์วิทยรักษ์’ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://www.matichon.co.th/news/

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เทพรัตน์วิทยรักษ์” อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย มทส. อาทิ หนังสือ “9 ตามรอยพ่อ มทส. น้อมนำพระราชดำริ” พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา (flash drive) บรรจุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือและอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา พร้อม Application การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ โดยใช้ AR Technology เป็นต้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคาร “เทพรัตน์วิทยรักษ์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย อาคาร “เทพรัตน์วิทยรักษ์” ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอาคารทันสมัยขนาด 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,600 ตารางเมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 250 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน และสาธารณสุขศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และปฏิบัติการชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการฝึกและดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติการโครงงานสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วย โดยเป็นแหล่งให้บริการ การวิเคราะห์ ทดสอบ การวิจัยและพัฒนา การให้บริการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย การอบรมความปลอดภัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี