สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทรงเป็นประธานในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์เพื่อสนองพระราชดำริในการส่งความช่วยเหลือไปยังข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยาก จัดงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน พร้อมด้วย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 10 องค์กร ประกอบไปด้วย
1.สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
7.สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
8.สตรีวิทยาสมาคมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9.สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เฝ้าฯ รับเสด็จ