สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯมอบของขวัญให้เยาวชนไทย เนื่องในวันเด็กปี 60

                เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่อาคารแกแลคซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว และนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมด้วย
คณะที่ปรึกษาสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว อาทิ พล.อ.นพดล ฟักอังกูร พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา พล.ต.ต.ดร.ทรงพล วัธนะชัย พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล พ.ต.อ.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกสำนักงานตำแห่งชาติ และคณะกรรมการสมาพันธ์รวมใจฯ ร่วมกันมอบรถจักรยาน ตู้เกมส์ และขนมคบเคี้ยว ให้แก่ ผู้แทนของกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พ.อ.กฤติกร รัสมิภูตานนทน์ รอง.ผอ.สกร.กร.ทหาร และตัวแทนชุมชนเขตปทุมวัน เขตลุมพินี เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560

โดยทางสมาพันธ์ฯมุ่งขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมกับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันเล่าเรียน และมีคุณธรรม 4 ประการ ดั่งที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงตรัสไว้
-ประการแรก คือ ความสื่อสัตย์
-ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตัวเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
-ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติร่วมความสัตย์สุจริต
-ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคง ต่อไป